Aanmelden

Breinz hecht veel waarde aan hoge kwaliteit van zorg voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Wij willen, ondanks het toenemend aantal zorgvragen, hiervoor garant blijven staan. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er voldoende tijd en ruimte is voor de cliënten die bij ons in behandeling zijn en er geen wachttijd ontstaat tussen intake en daadwerkelijke start van de zorg.

Dit betekent dat we zorgvuldig omgaan met het inplannen van nieuwe aanmeldingen en periodiek bekijken of er voldoende ruimte is om deze in behandeling te nemen. Bij de actuele aanmeldinformatie kunt u lezen hoe veel weken wachttijd er op dit moment minimaal is. Op het moment dat deze wachttijd naar uw inschatting te lang is, adviseren wij elders te informeren en/of mogelijkheden tot overbrugging te bespreken met uw verwijzer. Op de website van Psyzorg  https://www.psyzorgzobrabant.nl/wachtlijst kunt u een overzicht vinden van psychologenpraktijken in de regio en hun actuele wachttijd. 

Een goede kwaliteit van zorg willen we vanuit Breinz tevens waarborgen door voorafgaande aan een aanmelding met elkaar telefonisch contact te hebben, om te bespreken of Breinz voor de vraag die er is passende zorg kan bieden. In het telefonisch spreekuur, elke maandag van 13.00 tot 14.00 uur, kunt u in ieder geval ons hiervoor bereiken, maar u kunt ook op andere momenten bellen en de voicemail inspreken indien u teruggebeld wilt worden. Indien we vanuit Breinz passende zorg kunnen bieden, kunt u het digitale aanmeldformulier invullen, waarna het intakegesprek zal worden gepland. Indien Breinz niet de best passende zorg kan bieden, zal er in het telefonisch contact meegedacht worden welke andere opties er mogelijk zijn. 

 

Actuele informatie, laatst bijgewerkt  03-12-2021

De wachttijd voor behandeling bedraagt op dit moment teminste 6-8 weken, afhankelijk van de vraag.

Voor aanmeldingen psychologisch onderzoek hebben wij momenteel een wachttijd van 10-14 weken. gezien de beperkte ruimte voor psychologisch onderzoek, vragen wij u, zoals ook hierboven is aangegeven, telefonisch contact op te nemen voorafgaande aan een eventuele aanmelding, zodat we goed kunnen beoordelen of de diagnositsche vraag passend is.  

Elke maandag vindt er overleg plaats over de binnengekomen aanmeldingen, waarna u een uitnodiging voor intake kunt verwachten via de beveiligde mail (zorgmail). 

Bovenstaande wachtijd is een inschatting; hier kunnen daarom geen rechten aan ontleend worden.

 

Aanmeldformulier 

Het aanmeldformulier kan ingevuld worden, indien er na telefonisch contact met Breinz is overeen gekomen dat de vraag passend is bij Breinz. 

Graag alle velden volledig invullen; anders wordt het formulier niet verstuurd en krijgen wij dit niet binnen. Indien het formulier succesvol is verstuurd en ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging. 

Persoonsgegevens kind
Voornaam
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Identificatie kind
Burgerservicenummer (BSN)
Soort identiteitsdocumentNummer identiteitsdocument
Adres en telefoongegevens
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon privé/mobiel
E-mail
Persoonsgegevens ouders
Naam wettelijke vertegenwoordiger 1
Woonplaats wettelijke vertegenwoordiger 1
Naam wettelijke vertegenwoordiger 2
Woonplaats wettelijke vertegenwoordiger 2
Burgerlijke staat gezagsdragende ouders
Verwijsgegevens
  Wie heeft u naar de praktijk verwezen?
 
Arts
Woonplaats
Telefoon arts
Upload verwijsbrief
Naam verwijzer
Plaats
Overige aanmeldgegevens
  Wat is/zijn de aanmeldingsklacht(en)?
 
  Wat is de hulpvraag?
 
  Is er sprake van eerdere behandeling?
Zo ja, wilt u dan aangeven wanneer en waar?