U kunt op eigen initiatief uw kind of uzelf als ouders aanmelden bij Breinz. Met een verwijzing van een medisch specialist (huisarts, kinderarts, psychiater, GGD-arts) en/of een beschikking vanuit de gemeente komt u in aanmerking voor vergoedde zorg. 

 

Intake

Na aanmelding wordt een eerste intakegesprek gepland, doorgaans met ouders en kind gezamenlijk. Mochten er echter redenen zijn hier vanaf te wijken, kan dit overlegd worden. Zo kan het zijn dat u als ouders het prettig vindt om in een eerste gesprek hun verhaal te doen zonder het kind. Ook kan het zijn dat een jongeren liever alleen een gesprek voert; anderen voelen zich beter op hun gemak voelen als (een van de) ouders erbij zijn. In het intakegesprek wordt gevraagd naar de reden van aanmelding, de hulpvraag en achtergrondinformatie. Aan het einde van het intakegesprek wordt besproken hoe de hulpvraag beantwoord kan worden. Tevens wordt een behandelovereenkomst en toestemmingsverklaring ondertekend.  In een aantal gevallen is er meer dan één gesprek nodig, om tot een goed beeld van de problematiek, hulpvraag en geschikte behandeling te komen. Bij gezamenlijke overeenstemming over het vervolg, wordt een behandelplan opgesteld met de doelen waaraan gewerkt zal worden. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel het kind als ouders toestemming moeten geven voor de behandeling. Vanaf 16 jaar kan de jongere zichzelf aanmelden en ook zonder toestemming van ouders een behandeltraject ingaan.  

 

Behandeling

Iedere sessie duurt 45 minuten. De frequentie van de afspraken wisselt en wordt in onderlinge afstemming bepaald. In het traject vinden regelmatig evaluaties met de ouders en/of verwijzer plaats om de voortgang te beoordelen en te bepalen of de vooraf opgestelde doelstellingen worden behaald.

 

Psychologisch onderzoek

Naast behandeling biedt Breinz de mogelijkheid om psychologisch onderzoek uit te voeren. Middels psychologisch onderzoek worden de factoren die een rol spelen bij het gedrag van een kind uitgebreid in kaart gebracht, eventueel kan een passende diagnose gesteld worden. Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt bepaald welk type onderzoek uitgevoerd zal worden. Onderzoek gebeurt in de vorm van testen, observaties, gesprekken, spel en vragenlijsten. Psychologisch onderzoek is altijd handelingsgericht, dat wil zeggen dat uitkomsten gevonden in het onderzoek vertaald worden naar tips en adviezen hoe hier in de alledaagse praktijk zo goed mogelijk mee om te gaan.


Breinz streeft naar een kortdurend behandel- c.q. onderzoekstraject, vanuit de visie dat kinderen en jeugdigen niet langer dan nodig in behandeling moeten zijn. 

 

Vertrouwelijkheid

Alle contacten zijn vertrouwelijk, zowel met het kind als met de ouders. Bij kinderen tot 12 jaar geldt dat tegen het kind wordt verteld wat er tegen u als ouders wordt verteld. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat u als ouders nog steeds recht heeft op (algemene) informatie uit de behandeling. De betrokkenheid vanuit ouders wordt als belangrijk gezien, maar het kind heeft een medezeggenschap in welke informatie wordt doorgegeven. Ouders van jeugdigen vanaf 16 jaar worden enkel geïnformeerd met toestemming van het kind. Indien de behandelend psycholoog het van belang acht u als ouders te informeren en het kind hier anders over denkt, zal dit een belangrijk gespreksonderwerp zijn.

 

Privacy-regelement

Breinz, psychologiepraktijk voor Kind & Jeugd hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Klik hier voor het privacy-regelement, waarin we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Klachtenregeling en geschillenregeling

Breinz vindt een goede verstandhouding belangrijk, betracht een grote zorgvuldigheid van handelen en staat open voor feedback vanuit cliënten. Desalniettemin kan het zijn dat gedurende het traject er een klacht ontstaat of u ergens ontevreden over bent. Graag horen we dit persoonlijk, zodat gekeken kan worden naar een oplossing. Indien we er echter niet uitkomen, kunt u contact opnemen met onze beroepsverenigingen. Breinz vindt het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kinder- en jeugdpsychologie. Daarom is de praktijk lid van twee verschillende beroepsverenigingen; het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor GZ-Psychologen (NVGzP). De klachtenregeling en geschillenregeling van mw. Slenders loopt via het NIP (www.psynip.nl) en de klachtenregeling en geschillenregeling van mw. Wijnings loopt via de NVGzP (www.nvgzp.nl), welke beiden vertegenwoordigd worden door p3nl (www.p3nl.nl).  Klik hier voor het Regelement Klachten- en geschillen, waarin nadere informatie te lezen is. 

 

Rechten en plichten 

U heeft recht op inzage in het dossier (met uitzondering van de werkaantekeningen). Het bewaartermijn van het dossier is vastgesteld op de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. Ook heeft u recht op informed consent, hetgeen inhoudt  dat de cliënt informatie krijgt over zijn/haar behandeling, toestemming geeft voor behandeling en mee mag denken over de uitvoering van de behandeling. Ook hiervoor gelden de leeftijdscategorieën tot 12 jaar, van 12 tot 16 jaar en vanaf 16 jaar. 

Als plichten kunnen worden gesteld dat het belangrijk is de informatie te delen die relevant is voor de behandeling; indien dit niet gebeurt, is het moeilijk de klachten te verminderen. Tevens is het belangrijk dat er medewerking wordt verleend aan de behandeling en de adviezen zo goed mogelijk opgevolgd worden.